Wat is het doel van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)?

Iedereen moet zo lang mogelijk zelfstandig kunnen deelnemen aan de samenleving. Soms lukt dat niet zonder hulp, dan kan men een beroep doen op de gemeente. Het idee hierachter is dat de gemeente dichter bij de burger staat en daardoor beter overziet wat er nodig is om mee te blijven doen.

De gemeente regelt en is verantwoordelijk voor het lokale WMO beleid en bepaalt ook voor het grootste deel hoe de wet wordt uitgevoerd. Als meedoen en/of zelfstandig wonen niet (meer) lukt zonder hulp, kunt u de gemeente vragen om hulp. Dit kan in de vorm van huishoudelijke hulp, thuiszorg, een traplift of bijvoorbeeld een rolstoel. Het gaat om mensen met beperkingen door ouderdom, handicap of een chronisch psychisch probleem.

De gemeente kan u wel verplichten een eigen bijdrage te betalen voor de kosten van deze hulp. Deze eigen bijdrage is afhankelijk van de soort zorg en de hoogte van uw inkomen. Informatie over de eigen bijdrage vindt u op de site van de gemeente.

Wat doet de Wmo-raad?
De Wmo-raad houdt zich bezig met het welzijn en de participatie van alle burgers die zorg of ondersteuning nodig hebben in de gemeente Hellendoorn. Namens hen adviseert de Wmo-raad het college van B en W over het beleid en de uitvoering van de Wmo en de Jeugdwet. De raad is onafhankelijk en adviseert gevraagd en ongevraagd.  Wilt u de Wmo-raad versterken? Kijk voor de profielschets hier.

Hoe is de Wmo-raad georganiseerd?
De Wmo-raad bestaat uit minimaal 8 en maximaal 15 mensen. De Wmo-raad heeft de hulp van werkgroepen en projectgroepen, bijvoorbeeld op het gebied van:
• Leefbaarheid en sociale samenhang;
• Jeugd;
• Toegankelijkheid, voorzieningen en advies;
• Mantelzorg en vrijwilligers;
• Opvang, verslavingsbeleid en GGZ

Samenwerking
De Wmo-raad werkt samen en heeft regelmatig overleg met het Cliëntenplatform Werk en Inkomen, de werkgroep Respect en Begrip voor mensen met een beperking en de ouderenbonden in Hellendoorn.