20-02-01 Nieuwe Regeling Wmo Wasverzorging 2020

18-11-20 Overleg Regiovoorzitters adviesraden twente

18-10-23 Nieuwsbericht gemeentepagina

18-10-19 Persbericht Twents model def

18-03-29 Rapport-OZJT-toezicht op kwaliteit

18-05-15  Collegebesluit dementievriendelijke gemeente

17-10-10 Kadernota publieke gezondheid

17-09-07  Brief met aandachtspunten Wmo-raad t.b.v. verkiezingsprogramma’s. Verstuurd aan alle raadsfracties van de gemeente Hellendoorn.

17-07-20 IGZ rapport over de netwerkzorg aan (kwetsbare) ouderen thuis.
De IGZ heeft op 20 juli jl. een rapport gepubliceerd over de netwerkzorg aan (kwetsbare) ouderen thuis, in Houten. Het is een eerste pilot naar de kwaliteit van zorg in het veranderende zorglandschap waarbij de gemeenten een steeds grotere rol spelen

17-07-27  Rapportage Projectgroep Adviesraad Sociaal Domein

17-04-04 B&W-advies: Onderzoeken met betrekking tot de huishoudelijke ondersteuning

17-01-31  Gemeentelijk beleidskader huishoudelijke ondersteuning 2018

17-01-24  3-Luik Minimabeleid Hellendoorn

16-11-29  Aanbesteding doelgroepenvervoer, Twentse visie op vervoer “Samen op weg”

16-03-07 Woonservicegebieden en Gebiedsgericht werken binnen de gemeente Hellendoorn