Missie:
De Wmo-raad Hellendoorn heeft als onafhankelijk adviesorgaan tot taak om het college van burgemeester en wethouders zowel gevraagd als ongevraagd te adviseren over alle onderwerpen van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Jeugdzorg.

Visie:
Alle burgers van gemeente Hellendoorn moeten volwaardig mee kunnen doen aan de samenleving. Als de zelfredzaamheid in gevaar komt moeten burgers kunnen rekenen op ondersteuning. Dit dient uitgangspunt te zijn voor het Wmo-beleid van de gemeente.
De Wmo-raad ziet er daarom op toe dat het beleid van de gemeente Hellendoorn er op gericht is om de zelfredzaamheid en participatie van burgers in de gemeente Hellendoorn te stimuleren en te ondersteunen.

Strategische doelstellingen
De Wmo-raad zoekt een actieve en constructieve relatie met de gemeente en wil dat realiseren door:

• Vroegtijdig invloed te hebben op het gemeentelijk Wmo-beleid
De Wmo-raad is een participerende adviesraad en wil door de gemeente vroegtijdig betrokken worden bij de ontwikkeling van het gemeentelijke Wmo-beleid.

• Zelf thema’s aan te dragen
De Wmo-raad draagt actief onderwerpen aan die zij van belang acht en is zo medebepalend voor de Wmo-agenda van de gemeente Hellendoorn.

De Wmo-raad streeft daarnaast naar kwalitatief goede adviezen en wil dat realiseren door:

• Goed op de hoogte zijn van wat er speelt
De Wmo-raad zoekt actief contact met het (werk)veld. De Wmo-raad onderzoekt en weegt de belangen van belanghebbenden en komt zo tot een onafhankelijk advies.

• Vroegtijdig te signaleren
De Wmo-raad signaleert trends en ontwikkelingen en vertaalt deze in concrete adviezen aan de gemeente Hellendoorn.

De kernwaarden van de Wmo-raad
De raad laat zich in zijn functioneren leiden door de volgende kernwaarden:

Representativiteit
De Wmo-raad vindt het belangrijk om te weten wat er leeft en legt daarom zijn oor actief te luister bij de achterban.

Kwaliteit
De Wmo-raad richt zich eerder op de kwaliteit van de adviezen, dan op de hoeveelheid. Daar waar nodig haalt hij deskundigheid van buiten.

Onafhankelijkheid
De Wmo-raad is een onafhankelijk adviesorgaan. Om deze onafhankelijkheid in de praktijk waar te maken komen adviezen zorgvuldig tot stand en is de Wmo-raad transparant in de omgang met de achterban.

 

 

 

Kijk ook eens bij:

Samenstelling

Vacature

Nieuws

Werkwijze

Links

Signaalkaart