Wmo-raad Hellendoorn zoekt nieuwe leden

De Wmo-raad zoekt nieuwe mensen die de raad komen versterken. Bent u betrokken bij burgers met een zorgvraag in onze gemeente? En bereid meet denken over hoe de Wet Maatschappelijke Ondersteuning wordt uitgevoerd? Heeft u bovendien (enige) ervaring of affiniteit met één van de doelgroepen van de WMO? Heeft u veel contacten met mensen in uw omgeving en een goede antenne om signalen uit de samenleving op te pakken? Dan bent u wellicht een geschikte kandidaat. Behalve de vergaderingen van de Wmo-raad organiseert de Wmo-raad ook regelmatig Themabijeenkomsten.

Taken
U neemt deel aan de vergaderingen van de Wmo-raad, bereidt de vergaderingen voor en u levert een eigen inhoudelijke inbreng;
U woont een of meer vergaderingen van de gezamenlijke themagroepen bij;
U neemt deel aan de werkzaamheden in een of meer projectgroepen;
U neemt deel aan het bezoeken van andere vergaderingen of bijeenkomsten die voor het functioneren van de Wmo-raad van belang zijn;
U voert gemaakte afspraken zelfstandig of samen met anderen uit;
U werkt mee aan het bevorderen van de deskundigheid van de Wmo-raad;
U stelt zich onafhankelijk op.

Profiel
U heeft kennis van één of meer beleidsterreinen waarmee de Wmo-raad zich bezighoudt of bent bereid om u daar (verder) in te verdiepen;
U heeft een netwerk waardoor u signalen krijgt uit de samenleving en weet welke problemen, knelpunten of ideeën er leven;
U bent in staat om vanuit deelbelangen het overkoepelende belang in de gaten te houden;
U bent goed in staat om te luisteren, samen te werken en te coördineren;
U bent in staat uw mening mondeling en schriftelijk duidelijk naar voren te brengen;
U hebt de beschikking over internet, e-mail en bijbehorende vaardigheden;
U bent in staat praktische ervaring en kennis te delen.

Aandachtgebieden
Het bevorderen van sociale samenhang, de mantelzorg, het vrijwilligerswerk en de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente, alsmede voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld.
Het ondersteunen van de zelfredzaamheid en de participatie van personen met een beperking of met chronische, psychische of psychosociale problemen, zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving.
Het bieden van opvang. Hieronder vallen maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, beschermd wonen en verslavingszorg.

Voorwaarden
De functie is onverenigbaar met het lidmaatschap van de gemeenteraad, het college en/of raadscommissies of werknemer van de gemeente Hellendoorn. U woont in de gemeente Hellendoorn. Het is een vrijwilligersfunctie. Een onkostenvergoeding is mogelijk.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat p/a Stichting De Welle, Evelien Hondebrink via 0548-638803. Mailen kan ook naar e.hondebrink@stichtingdewelle.nl of sluit eens een keer aan bij een vergadering van de Wmo-raad.